Cách tính chênh lệch thời gian trong Excel

Trong Excel, bạn có thể thực hiện các phép tính để tính toán thời gian theo các đơn vị khác nhau giữa hai thời gian.